Konkursas 2019


PROFESINIO MEISTRIŠKUMO KONKURSO
„GERIAUSIAS JAUNASIS AUTOMECHANIKAS 2019“
NUOSTATOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Profesinio meistriškumo konkurso „Geriausias jaunasis automechanikas 2019“ (toliau – Konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, organizavimo ir vertinimo, apdovanojimų skyrimo tvarką ir konkurso etapus.
 2. Nacionalinį konkursą Lietuvoje organizuoja pagrindinis organizatorius UAB „Inter Cars Lietuva“ kartu su Variklinių transporto priemonių laivų ir orlaivių profesinio mokymo metodine komisija. Tarptautinio konkurso etapo, vyksiančio Lenkijoje, organizatorius yra Inter Cars S.A.
 3. Konkurso nuostatai bei visa su Konkursu susijusi informacija skelbiami interneto tinklalapyje www.jaunasisautomechanikas.lt.
 4. Konkurso komunikacijai naudojamas el. pašto adresas konkursas@intercars.eu.

II. KONKURSO TIKSLAI

 1. Ugdyti būsimų specialistų profesinį meistriškumą;
 2. Kelti automechaniko specialybės prestižą;
 3. Didinti profesinio mokymosi motyvaciją;
 4. Tobulinti jaunimo teorinių žinių, praktinių įgūdžių bei techninių naujovių įsisavinimą, ugdyti iniciatyvą, bendradarbiavimą bei dalijimąsi gerąja Lietuvos bei kitų šalių patirtimi;
 5. Populiarinti profesinį mokymą.

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 1. Konkurso dalyviai - Lietuvos profesinio mokymo įstaigų, vykdančių automobilių mechaniko ir automobilių elektromechaniko (automobilių elektros įrengimų remontininko) formaliojo mokymo programas, mokiniai (toliau – Dalyviai).
 2. Dalyvaujančių konkurse Dalyvių amžius nuo 18 iki 23 – jų metų (konkurso pirmojo etapo dieną).
 3. Dalyvis, norintis dalyvauti Konkurse, interneto tinklalapyje www.jaunasisautomechanikas.lt privalo užsiregistruoti – pateikti pagrindiniam organizatoriui duomenis apie save bei patvirtinti savo susipažinimą bei sutikimą su šiomis taisyklėmis. To neatlikus, Dalyvis Konkurse neregistruojamas.
 4. Konkurso III etape Dalyvis, atitinkantis amžiaus kriterijų, gali dalyvauti tik 1-ą kartą.
 5. Registracija į Konkursą sudaryta iš dviejų dalių: I – užpildyta internetinė paraiškos forma, kurią pildo mokykla; II - Dalyvio registracija internete. Abi formos patalpintos internetiniame tinklapyje www.jaunasisautomechanikas.lt.
 6. Konkursas vykdomas keturiais etapais. Konkurso I, II ir III etapai vykdomi Lietuvoje, IV etapas (tarptautinis finalas) – Lenkijoje.

 7. Lentelė nr. 1
  Etapai Data Užduotis Vieta
  I etapas 2019 m. Sausio 15 d. Testo sprendimas internetinėje aplinkoje.
  Pateikiama 100 uždaro tipo klausimų. Vienam klausimui skiriami 4 atsakymų variantai, iš kurių tik vienas gali būti teisingas; vieno klausimo atsakymui skiriama viena minutė.
  2 geriausiai pasirodę kiekvienos mokyklos Dalyviai patenka į antrąjį etapą*.
  *Papildoma sąlyga: Dalyviai, surinkę mažiau nei imties vidurkis (pagal testo rezultatus) iš visų dalyvaujančių mokymo įstaigų, į antrąjį konkurso etapą nepatenka.
  Jeigu nesurenkama 60 Dalyvių, tuomet į antrąjį etapą Dalyviai papildomai atrenkami atitinkamai pagal aukščiausius rezultatus iš viršijusių imties vidurkį mokymo įstaigų iki 60 dalyvių skaičiaus, bet ne daugiau nei trys Dalyviai iš tos pačios mokymo įstaigos.
  Lietuvos profesinio mokymo įstaiga, kurioje mokinasi mokinys
  II etapas 2019 m. Sausio 21-22 d. Testo sprendimas internetinėje erdvėje.
  Pateikiama 100 (sudėtingesnio lygio) uždaro tipo klausimų. Vienam klausimui skiriami 4 atsakymų variantai, iš kurių galimi nuo vieno iki keturių teisingi atsakymai; vieno klausimo atsakymui skiriama viena minutė.
  10 (po vieną geriausiai pasirodžiusį Dalyvį iš skirtingų dešimties mokymo įstaigų) patenka į konkurso finalą*.
  *Papildoma sąlyga: Dalyviai, surinkę mažiau nei imties vidurkis (pagal testo rezultatus) iš skirtingų mokymo įstaigų, į trečiąjį konkurso etapą nepatenka.
  Jeigu nesurenkama 10 dalyvių, tuomet į trečiajį etapą Dalyviai papildomai atrenkami pagal aukščiausius rezultatus iš tų pačių mokymo įstaigų, bet ne daugiau nei du Dalyviai iš tos pačios mokymo įstaigos.
  Lietuvos profesinio mokymo įstaiga, kurioje mokinasi mokinys
  III etapas (Finalas) 2019 m. Vasario 7-8-9 Praktinės užduotys.
  Pateikiamos praktinės užduotys, kurias turi atlikti kiekvienas Dalyvis. Užduotys bus atliekamos realioje darbo vietoje, naudojant šiuolaikinę technologinę įrangą; vienai užduočiai atlikti skiriama 45 min.
  3 geriausiai pasirodę Dalyviai patenka į tarptautinį Superfinalą.
  Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO, Laisvės pr. 5, Vilnius
  IV etapas (Tarptautinis Finalas) 2019 m. Gegužės 27-28 Praktinės užduotys.
  Pateiktos praktinės užduotys, kurias turi atlikti kiekvienas dalyvis. Užduotys bus atliekamos realioje darbo vietoje, naudojant šiuolaikinę technologinę įrangą.
  ul. Gdańska 27, Čosnovas (Czosnów), Lenkija
 8. Konkursui vadovauja Konkurso organizacinė komisija (toliau – OK), susidedanti iš UAB „Inter Cars Lietuva“, Inter Cars S.A., darbdavių (autoservisų) bei profesinio mokymo įstaigų atstovų.
 9. Nacionalinio Konkurso organizavimo tvarką tvirtina UAB „Inter Cars Lietuva“, o tarptautinio konkurso finalą Inter Car S.A.
 10. I, II ir III etapų konkursų rezultatus apibendrina vertina ir skelbia OK, kartu su automobilių dalių gamintojų nepriklausomais atstovais. Konkurso IV etapą, vertina ir skelbia komisija, sudaryta iš Inter Cars S.A. atstovų bei automobilių dalių gamintojų.
 11. Konkurso užduotys kiekviename etape apima šias kompetencijas:
  • Automobilio variklio techninė priežiūra ir remontas
  • Automobilio maitinimo sistemos techninė priežiūra ir remontas
  • Automobilio transmisijos techninė priežiūra ir remontas
  • Automobilio pakabos techninė priežiūra ir remontas
  • Automobilio stabdžių sistemos techninė priežiūra ir remontas
  • Automobilio vairavimo sistemos techninė priežiūra ir remontas
  • Automobilio komforto sistemos techninė priežiūra ir remontas
  • Automobilio aktyvaus ir pasyvaus saugumo sistemos techninė priežiūra ir remontas
  • Automobilio elektrinių ir elektroninių sistemų techninė priežiūra ir remontas

IV. KONKURSO VYKDYMAS

 1. Konkurso I etapo Dalyvių skaičius neribotas. Konkurse dalyvaujanti mokymo įstaiga iki gruodžio 31 d. puslapyje www.jaunasisautomechanikas.lt. užpildo elektroninę paraišką, nurodydama atsakingą asmenį.
 2. Po I etapo atrenkami 2 geriausiai pasirodę Dalyviai iš kiekvienos mokymo įstaigos.*
  *Papildomos sąlygos: žiūrėti [lentelė nr1].
 3. Po II etapo bus atrenkami 10 Dalyvių – po vieną geriausiai pasirodžiusį testo metu iš skirtingų mokymo įstaigų.*
  *Papildoma sąlyga: žiūrėti [lentelė nr1].
 4. III etape praktinių užduočių metu atrenkami finaliniai konkurso nugalėtojai, iš kurių bus atrinkti Dalyviai IV-am tarptautiniam superfinalui.
 5. OK atsakinga už objektyvų I, II ir III etapų rezultatų įvertinimą, individualų nugalėtojų informavimą ir kvietimą į finalinį tarptautinį superfinalą.
 6. Prieš III ir IV Konkurso etapus Dalyviai supažindinami su užduočių vertinimo kriterijais ir atitinkamai su vertinimo rezultatais po praktinių užduočių atlikimo. Konkurso Dalyvis privalo pasirašyti vertinimo protokole dėl susipažinimo ir sutikimo/nesutikimo su vertinimo rezultatais. Vertinimą Dalyvis gali apskųsti per 10 min po užduoties atlikimo. Vėliau pateiktas skundas nebus nagrinėjamas.
 7. Konkurso vykdymui ir bendravimui su Konkurso Dalyviais naudojamas konkurso internetinis tinklapis www.jaunasisautomechanikas.lt bei elektroninis paštas.
 8. Konkurso rezultatai skelbiami konkurso “Geriausias jaunasis automechanikas” internetiniame tinklalapyje adresu: www.jaunasisautomechanikas.lt.

V. KONKURSO DALYVIŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS

 1. OK atsako už būtinos informacijos organizatoriams, Dalyviams ir vertintojams teikimą.
 2. Konkurso užduotys vertinamos pagal Konkurso taisyklėse nustatytus vertinimo kriterijus. Vertinimą atlieka Konkurso nepriklausoma vertinimo komisija, susidedanti iš mokymo įstaigų, servisų bei autodalių gamintojų atstovų.
 3. Pirmumo teisę dalyvauti II, III ir IV konkurso etapuose turi Dalyviai, surinkę didžiausią balų skaičių. Surinkus dviem ar daugiau dalyvių vienodą balų skaičių, aukštesnį įvertinimą įgija tie Dalyviai, kurie per trumpesnį laiką teisingai bus atlikę Konkurso užduotis.
 4. III ir IV etape dalyvaujantys Dalyviai vertinami pagal praktinės užduoties atlikimo technologinius reikalavimus (reikalavimai nustatomi remiantis automobilių mechaniko ir automobilių elektromechaniko (automobilių elektros įrengimų remontininko) rengimo standarto kompetencijų vertinimu).
 5. Vertinami tik asmeniniai Dalyvių rezultatai.
 6. Organizatoriai turi teisę bet kuriuo etapo metu pašalinti Dalyvį iš Konkurso, jeigu: Dalyvio veiksmai akivaizdžiai pažeidžia Konkurso taisykles (užduotis atliekama nesavarankiškai, trukdoma kietiems Dalyviams, naudojamasi nenumatytomis papildomomis priemonėmis užduoties atlikime).
 7. Konkurso III finalinio etapo laimėtojai, jų mokytojai bei mokymo įstaigos bus apdovanoti vertingais prizais, bei galimybe atstovauti tarptautiniame Young Car Mechanic konkurse, kuriame numatytas prizų fondas sudaro 25 000 Eur., kurį pasidalins 1-3 vietos laimėtojai atitinkamomis proporcijomis. Kiekvienos prizinės vietos suma bus paskirstyta: 20% Dalyvis, 10% atstovaujantis dalyvį mokytojas, bei 70% atitinkama laimėjusio Dalyvio mokymo įstaiga. Prizinis fondas nebus išmokamas pinigų sumomis. Už iškovotas sumas bus galima įsigyti Inter Cars prekiaujama produkciją. Kiti finalinio etapo Dalyviai bus apdovanoti vertingomis atminimo dovanomis bei padėkomis už dalyvavimą konkurse. Plačiau su taisyklėmis galite susipažinti: http://youngcarmechanic.eu/en/regulations/

VI. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR TVARKYMAS

 1. Inter Cars Lietuva pripažįsta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi konkurso Dalyviams ir kitiems asmenims, toliau – duomenų subjektai, ir įsipareigoja gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą.
 2. Šios Taisyklių sąlygos, susijusios su asmens duomenų apsauga, kartu yra ir Organizatoriaus privatumo pranešimas. Žemiau šiose Nuostatose Inter Cars Lietuva paaiškina ir informuoja apie tai, kaip asmens duomenis tvarko ir kokias teises Jūs ir Jūsų atstovai turite.
 3. Tvarkydama asmens duomenis Inter Cars Lietuva laikosi visų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, kompetentingų institucijų nurodymų, taip pat Inter Cars įmonių grupėje nustatytų standartų ir procedūrų, užtikrinančių kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai, teisėtai, skaidriai bei saugiai.
 4. Asmens duomenų valdytojas - Inter Cars Lietuva, el. p. LT.Biuras@intercars.eu, tel. 8 5 249 10 72. Bendrovė yra paskyrusi atsakingą už asmens duomenų apsaugą asmenį, su kuriuo galima susisiekti nurodytais kontaktais.
 5. Registruodamiesi dalyvauti Konkurse, asmens duomenis Jūs pateikiate savanoriškai. Organizatorius juos privalo tvarkyti tam, kad galėtų Jums suteikti reikiamą informaciją apie Konkursą, vesti Dalyvių apskaitą, taip pat išduoti Dalyviams sertifikatus, informuoti apie mokymų laiką ir su jais susijusius pasikeitimus (teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti Konkursą; taip pat Organizatoriui taikomos teisinės prievolės vykdymas). Jums nepateikus asmens duomenų, Organizatorius negalės tinkamai vykdyti dalyvių atranką ir organizuoti Konkursą.
 6. Organizatorius Konkurso vykdymo metų gali fotografuoti ir/ar filmuoti konkurso Dalyvius, taip pat skelbti nuotraukas ir/ar filmuotą medžiagą savo internetiniame puslapyje ir/ar leidžiamuose kataloguose bei spaudoje. Apie tai, kad Konkurso metu bus fotografuojama ir/ar filmuojama bei tokia medžiaga bus skelbiama, organizatorius papildomai prašys iš Konkurso Dalyvių sutikimų dėl jų atvaizdų ir/ar kitų asmens duomenų naudojimo.
 7. Organizatoriaus tvarkomų asmens duomenų gavėjai – Bendrovės darbuotojai, taip pat Organizatoriaus pasitelkti duomenų tvarkytojai, kurie teikia paslaugas (atlieka darbus) Organizatoriui ir kartu tvarko Jūsų duomenis Bendrovės, kaip duomenų valdytojos, vardu. Vertintojams gali būti perduodami Dalyvių asmens duomenys tikslu jiems pateikti informaciją apie konkurso dalyvius, taip pat išduoti Dalyviams sertifikatus. Taip pat teisės aktų nustatytais atvejais, vykdydamas savo teisines prievoles, Organizatorius gali teikti Jūsų duomenis ir atitinkamoms valstybės institucijoms.
 8. Organizatorius tvarkomus asmens duomenis saugo ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai arba pasibaigia bet kokių pretenzijų senaties terminas.
 9. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.
 10. Teisė reikalauti ištrinti duomenis, teisė apriboti duomenų tvarkymą, teisė į duomenų perkeliamumą ir teisė nesutikti su duomenų tvarkymu nėra absoliučios ir teisės aktai gali numatyti papildomų sąlygų jų įgyvendinimui.
 11. Jeigu Jums kelia susirūpinimą Organizatoriaus veiksmai/neveikimas, dėl ko Jūs manote, kad galimai nesilaikoma asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, galite bet kada kreiptis į Organizatorių bet kuriuo Jums patogiu būdu.
 12. Nepavykus išspręsti klausimo su Organizatoriumi, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Konkurso nuostatos [PDF]